فرم ارسال اطلاعات

كليه حسابها به نام بهزاد بحريني
Account Name : BEHZAAD BAHREYNI
Example : Behzaad Bahreyni
Example : someone@email.com
Example : 0098 912 345 6789
Example : 0063 912 345 6789
با استفاده از اين گزينه ميتوانيد اسكن پاسپورت يا فيش واريزي را براي ما ارسال نماييد
file format : JPG - max size : 200 kb
محل درج توضيحات ضروري مانند تعيين ايرلاين مشخص و نيز تاريخ مورد نظر و يا گيرنده حواله ها