نام و نام خانوادگي به انگليسي و طبق پاسپورت
شماره تماس با ذكر كد و ترجيحا موبايل
JPG اسكن صفحه اول پاسپورت با فرمت